Reza Iwan
Shah Cheragh Mosque

Shiraz
2019-05-01
    Places of worship
    Iwans