San Giuseppe dei Teatini Church

Palermo
2019-03-19
    Places of worship
    Domes
    Baroque